หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผลงานครู
วิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์คุณครู
เว็บไซต์นักเรียน
เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายชื่องานวิจัย
ผู้ัจัดทำ
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง วาดภาพสวยด้วยโปรแกรมเพนท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย นางสาวมณฑกานต์  นวนสินธุ์
การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์รายวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวมณฑกานต์  นวนสินธุ์
  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  โจทย์ปัญหาร้อยละ กับการซื้อขาย  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CIPPA Model  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นางมลฤดี  เทพพูลผล
การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning  โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  เรื่อง  เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 นางมลฤดี  เทพพูลผล
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได   5  ขั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชุด  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองสงขลา  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  5 นางกรวรรณ  นวลละออง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ KORAWAN  Model  เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ   โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 นางกรวรรณ  นวลละออง
การใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ CIPPA Model เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางณิชาภัทร  ภูวเดชเดชาสิน
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นางณิชาภัทร  ภูวเดชเดชาสิน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง พืชน่ารู้ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5 Es) นายเฉลียว หลงขาว
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม Jurairut Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในกระบวนการคิด และพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางจุไรรัตน์ รัฐภูมิภักดิ์
การพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางจุไรรัตน์ รัฐภูมิภักดิ์
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) นายประทีป  ประทุมทอง
รายงานชุดการเรียนอีเล็กทรอนิกส์แบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรื่อง วัฒนธรรมน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางนราทิพย์  มากจันทร์

รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดนิทานคุณธรรม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางณัฐธิดา กรดกางกั้น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา นางกรกมล   แท่นมณี
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยโดยบูรณาการทฤษฎีพหุปัญญา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางสาวกนกพร  ลีลาสำราญ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้แบบฝึก เรื่อง “Vocab is Fun”  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางสาวกมลวดี  จางบัว
รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพลงเรือแหลมโพธิ์ประยุกต์  ชมรมศิลปะ
การละเล่นพื้นบ้าน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ว่าที่ร้อยเอกสุวิทย์  พรหมหมวก
การจัดประสบการณ์แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่  3 นางเจษราภรณ์  สองเมือง
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ข้อมูลและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) นางสาวโฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนแบบเน้นประสบการณ์ นายสุรินทร์  ชำนาญคง
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus นางสาวพิมพ์ประภา  นิลโกสีย์
รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางมลฤดี  เทพพูลผล
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวจิตติรัตน์  มงคลสินธุ์
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และความพึงพอใจ เรื่องปรากฎการณของโลกและเทคโนโลยีอวกาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเส่าะหาความรู้ 5 ขั้น (5 ES) นางณิชาภัทร  หนูเมือง