หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คณะเทศบาลตรวจเยี่ยมก๊าซชีวภาพ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ชีวิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)