หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

ผลงานครู
วิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์คุณครู
เว็บไซต์นักเรียน
เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
 
 
ประวัติของสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)   เดิมชื่อโรงเรียนประจำตำบลควนลัง  2   (บ้านบางแฟบ)
เปิดทำการสอนเมื่อ   พ.ศ. 2483 ที่บ้านทุ่งแผ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
โดยมีนายประสงค์ สุวรรณรัตน์  เป็นครูใหญ่ คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนในบริเวณวัดหาดใหญ่ 
ตำบลควนลัง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2496  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนวัดหาดใหญ่”  ในการอุปถัมภ์ของ
ท่านพระครูวิจิตรพรหมวิหารเจ้าอาวาส
วันที่  1 พฤษภาคม 2521 โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น 
“โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)” 
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 

แหล่งเรียนรู้