หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

ผลงานครู
วิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์คุณครู
เว็บไซต์นักเรียน
เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุธรรม  ธรรมโชติ
ประธานกรรมการ

นางฉวีวรรณ  ผลึกเพ็ชร
รองประธานกรรมการ

นางสุภาณี  สวาทะสุข
กรรมการ

นายปรีชา  ชัยหลีเจริญ
กรรมการ

นายเชาวลิต  ทองจูด
กรรมการ

นางสมหมาย  ตุกชูแสง
กรรมการ

นางสาวประนอม  โสพิกุล
กรรมการ

นายทรงศักดิ์  บินต่วน
กรรมการ

นางสาวจิตติรัตน์  มงคลสินธุ์
กรรมการ

นายวสันต์  มูเก็ม
กรรมการ

นายเจริญ  ฟูพงศ์ศิริพันธ์
กรรมการ

นายอดุลศักดิ์ มูเก็ม
กรรมการ

พระปลัดพลกฤต  กัลยณธัมโม
กรรมการ

นายนฤชา  พิพิธแสนยากร
กรรมการ

นายธานินทร์  แก้วจุรัตน์
กรรมการ/เลขานุการ
 
 

แหล่งเรียนรู้