หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

ผลงานครู
วิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์คุณครู
เว็บไซต์นักเรียน
เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
 
 
บุคลากรของโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล

นางจุไรรัตน์  รัฐภูมิภักดิ์
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางวรรทนา  นวลขวัญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1


นางวิระภา  ศรีสุวรรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางปรีญา  ศรีบุญแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางเจษราภรณ์  สองเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางนงคราญ  ศิริรังษี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุพัตรา  ศักดิ์ถาพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนราทิพย์  มากจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอรยา  แก้วเป็นบุญ
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสิทธิกุล  ศิรินุพงศ์
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิตติรัตน์  มงคลสินธุ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกรกมล  แท่นมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสมบูรณ์  วนไชยยศ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายจอมประดับ  ยาใหญ่
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายเฉลียว หลงขาว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริณ  ข้องรัก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกษมา  คงทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวมินษิทา  แซ่สิน

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายประทีป ประทุมทอง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางฐานิดา ณ ระนอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสวิตตา  เสนารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางจุฑามาศ  ธรรมศาสตร์

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุพัตรา  นวลบุญ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกิตติ  คงทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางยุวดี  สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกมลวดี  จางบัว

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณิชาภัทร ภูวเดชเดชาสิน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกรวรรณ  นวลละออง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมลฤดี  เทพพูลผล
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุรินทร์  ชำนาญคง
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาววิลาวัลย์  ช่วยชำแระ
ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
 

แหล่งเรียนรู้