หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
งานอนุบาล
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
บทเรียนแท็บเล็ต

ผลงานครู
วิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เว็บไซต์คุณครู
เว็บไซต์นักเรียน
เว็บไซต์บุคคลภายนอก
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๓ (โศภนพิทยาฯ)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ช่องทางติดต่อโรงเรียน
 
 
บุคลากรของโรงเรียน
สายชั้นอนุบาล

นางวรรทนา  นวลขวัญ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

นางเจษราภรณ์  สองเมือง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางจุไรรัตน์  รัฐภูมิภักดิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

นางปรีญา  ศรีบุญแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

นางวิระภา  ศรีสุวรรณ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1

นางนงคราญ  ศิริรังษี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวโฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุพัตรา  ศักดิ์ถาพร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนราทิพย์  มากจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางบุญเรือน ฤทธิรงค์
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายสิทธิกุล  ศิรินุพงศ์
ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายเฉลียว หลงขาว
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิลาวัลย์  ช่วยชำแระ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสมบูรณ์  วนไชยยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกรกมล  แท่นมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวมณฑกานต์ นวนสินธุ์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิตติรัตน์ มงคลสินธุ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกษมา  คงทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายประทีป  ประทุมทอง

ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกนกพร  ลีลาสำราญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางจุฑามาศ  ธรรมศาสตร์
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอนงค์ แก้วมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสวิตตา  เสนารัตน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายจอมประดับ  ยาใหญ่

ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางกรวรรณ  นวลละออง
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพัตรา นวลบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกมลวดี จางบัว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวมินษิทา แซ่สิน

ครูพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางณิชาภัทร ภูวเดชเดชาสิน
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางมลฤดี  เทพพูลผล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางยุวดี  สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสุรินทร์  ชำนาญคง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฐธิดา  กรดกางกั้น
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายองอาจ อารมณ์ฤทธิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3


 
 

แหล่งเรียนรู้